1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng Dịch vụ của Fashionshoesideas cho dù bạn là “Khách” ghé thăm website Fashionshoesideas.vn hoặc là “Thành viên” đã đăng ký với Fashionshoesideas. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi tắt thay cho ”Khách” hoặc “Thành viên”. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.
Bằng việc ghé thăm website Fashionshoesideas.vn và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Bạn công nhận rằng Fashionshoesideas.vn không phải là chương trình đầu tư, chương trình bán hàng đa cấp, chương trình đầu tư hiệu quả cao, “autosurf”, randomizer, ma trận, kim tự tháp, chương trình Ponzi, chương trình “làm giàu nhanh”, hoặc hình thức liên doanh tương tự khác. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích khuyến mãi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ của Fashionshoesideas.
Bạn xác nhận và đồng ý rằng giữa Bạn và Fashionshoesideas không có bất kỳ một quan hệ liên doanh, đối tác, quan hệ lao động, hoặc quan hệ đại lý nào xuất phát từ Điều khoản Sử dụng này hoặc do việc Bạn sử dụng Dịch vụ của Fashionshoesideas.vn. Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này cản trở quyền của Fashionshoesideas tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ của Fashionshoesideas hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

 

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website và Dịch vụ của Fashionshoesideas được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm bằng bất kỳ hình thức nào dù được thể hiển hoặc ngụ ý như vậy. Fashionshoesideas không đảm bảo rằng các tính năng trên website Fashionshoesideas.vn hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc Dịch vụ của Fashionshoesideas sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.
Fashionshoesideas không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng website Fashionshoesideas.vn, bao gồm nhưng không giới hạn đến tổn thất về các đơn vị lượng truy cập, v.v… Bạn đồng ý sử dụng website Fashionshoesideas.vn với tất cả sự rủi ro. Bất kỳ đơn vị lượng truy cập miễn phí hoặc được mua sẽ không được hoàn lại. Fashionshoesideas không chịu trách nhiệm đối với đơn vị lượng truy cập được sử dụng không đúng quy định.

 

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Fashionshoesideas giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website Fashionshoesideas.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website Fashionshoesideas.vn sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

 

4. HÀNH VI BỊ CẤM

Bạn phải sử dụng Dịch vụ của Fashionshoesideas phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Fashionshoesideas không bỏ qua hoặc cho phép bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến Dịch vụ của Fashionshoesideas. Dưới đây là một số hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm trên website Fashionshoesideas.vn và khi Bạn sử dụng Dịch vụ của Fashionshoesideas. Chúng tôi giữ quyền điều tra và thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ người nào, theo quyền quyết định của Fashionshoesideas, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông báo tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước.
Hành vi bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc lợi dụng Internet vì mục đích:
Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet;
Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định pháp luật về công nghệ thông tin.